COVID19 UPDATE

 

Zoals u weet, geeft de evolutie van de epidemie in België aanleiding tot groeiende bezorgdheid. Helaas heeft ze ook Zetes niet gespaard en dwingt ze ons om het schema van onze leverdiensten van identiteitsdocumenten (eID, KidsID, verblijfstitels, rijbewijzen, paspoorten) opnieuw aan te passen.

Deze beslissing volgt op een toename van het aantal gevallen van besmetting en quarantaine in onze fabriek in de afgelopen dagen, met dien verstande dat het hier telkens externe besmettingsbronnen betreft. Sinds maart vorig jaar werden immers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen genomen in alle vestigingen van ZetesCardS en op het niveau van de ZetesExpress chauffeurs om het risico op verspreiding zoveel mogelijk te beperken, terwijl we onze diensten blijven garanderen. Het is dan ook met ditzelfde streven naar voorzichtigheid en continuïteit dat onze chauffeurs opnieuw in twee teams worden ingedeeld, die elk afwisselend een week voor hun rekening zullen nemen. Deze maatregel maakt het ons mogelijk te anticiperen op een toename van het aantal gevallen en te voorkomen dat al onze medewerkers in quarantaine worden geplaatst, maar leidt in de praktijk wel tot een grotere spreiding in de tijd van de leveringen.

 

Bijgevolg zullen de ZetesExpress chauffeurs tot nader order om de 4 dagen in de gemeenten leveren in plaats van de gebruikelijke 2-daagse leveringen.

Leveringen van (super)dringende identiteitskaarten en paspoorten blijven op dagelijkse basis doorgaan.

-

We zijn ons ten sterkste bewust van de hinder die opnieuw wordt veroorzaakt door de aanpassing van de leveringstermijnen, maar we herhalen ons engagement om te handelen in het belang van de gezondheid van onze medewerkers, de uwe en de Belgische overheid.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle verdere vragen over dit onderwerp. Gemeenten kunnen de ZetesExpress helpdesk contacteren op 02/333.49.69 tussen 08:00 en 17:00 uur.

 

 

Identiteitskaart

U werkt bij een Belgisch gemeente- of provinciebestuur?
U hebt vragen met betrekking tot de elektronische identiteitskaart?

 

 

 

 

 

Mocht u toch nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben in dit verband, kan u ons steeds contacteren via email op eidsupport@zetescards.be

COVID19 UPDATE

 

Comme vous le savez, l’évolution de la situation épidémiologique en Belgique suscite une inquiétude croissante. Elle n’épargne malheureusement pas non plus Zetes et nous oblige à adapter une nouvelle fois nos services de livraison des documents d’identité et de voyage (eID, KidsID, titres de séjour, permis de conduire et passeports).

Cette décision fait suite à une augmentation des cas de contamination et de mise en quarantaine dans notre usine ces derniers jours, tout en sachant que chacune de ces contaminations est de source externe à l’usine. En effet, depuis le mois de mars dernier, toutes les mesures d’hygiène et de précaution ont été prises dans l’ensemble des locaux de ZetesCards et au niveau des chauffeurs de ZetesExpress afin de limiter au maximum le risque de propagation, tout en continuant à assurer nos services. C’est donc avec ce même désir de prudence et de continuité que nos chauffeurs seront à nouveau répartis en deux équipes, qui travailleront en alternance. Cette mesure nous permet d’anticiper une augmentation des cas et éviter une mise en quarantaine de tous nos effectifs mais engendre de fait un espacement des livraisons.

 

En conséquence, jusqu’à nouvel ordre, les chauffeurs de ZetesExpress se présenteront dans les communes tous les 4 jours au lieu des passages habituels tous les 2 jours.

Les livraisons de cartes d’identité et de passeports (super) urgents continueront à avoir lieu quotidiennement.

-

Nous sommes conscients, une fois encore, des perturbations dues à l’adaptation des horaires de livraison mais réitérons notre engagement à agir au mieux de l’intérêt de la santé de nos collaborateurs, des vôtres et des autorités belges.

Nous restons à votre entière disposition pour toute question supplémentaire à ce sujet. Les communes peuvent contacter à cet effet le helpdesk de ZetesExpress au 02/333.49.69 entre 08h et 17h.

 

 

 

 

Carte d'identité

Vous travaillez dans une administration communale ou provinciale belge?
Vous avez des questions concernant la carte d’identité électronique?

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par mail: eidsupport@zetescards.be

whitepaper

At the heart of the population register

Challenge, analysis, and approach. 44 pages

Download the white paper